SMĚRNICE GDPR 

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina Louskáček zřízená neziskovou organizací - Montessori centrum Náměšť n.O., z.s , Březník 153, 675 74, IČO 07532806 (dále "DS") Tel.DS: 724764922, E-mail: montessori-namest@seznam.cz

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) začne v celé EU platit jednotně od 25.5.2018. V Česku nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

1. CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ? 

Veškerá informace, na základě které lze člověka jako subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. 

Typicky může jít např. o jméno a příjmení, datum narození, bydliště, ale může se jednat také o fotografii, nahrávku z kamerového systému, IP adresu apod. 

2. KDY LZE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT? 

Pouze v případech stanovených právním předpisem.

Zejména za účelem plnění právní povinnosti správce (SL), plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (vlastník, v SL - zákonný zástupce), ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. 

Pokud se nejedná o plnění povinností stanovených zákonem, tak v případě, kdy subjekt údajů projevil se zpracováním souhlas.

 Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Pokud souhlas udělen nebyl, pak nelze zpracovávat. 

3. PRÁVA VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

BÝT INFORMOVÁN: 

 • za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány 
 • kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny
 • kdo k nim má přístup 

MÍT MOŽNOST: 

 • přistupovat k osobním údajům a aktualizovat je 
 • požádat o výmaz osobních údajů nebo o omezení zpracování
 • požádat o převod osobních údajů k jinému subjektu 
 • odvolat souhlas

 4. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE 

BÝT INFORMOVÁN: 

 • o zabezpečení osobních údajů a přístupu k nim od zpracovatele 

INFORMOVAT:

 •  vlastníka osobních údajů o zacházení s osobními údaji
 •  všechny osoby, které s osobními údaji pracují, o pravidlech zpracování 

5. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ DAT 

 • omezení doby zpracování (pouze po nezbytnou dobu pro daný účel)
 •  integrita a důvěrnost (zajištění bezpečnosti dat, ochrana před neoprávněným a nezákonným zpracováním) 
 • odpovědnost a povinnost prokazování 

6. INFORMOVANÉ SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • souhlas je právní základ pro zpracování osobních údajů 
 • platný souhlas musí být dán prohlášením nebo jasným souhlasným vyjádřením 
 • souhlas musí být vždy specifický, tudíž všeobecný souhlas, který neurčuje přesný účel zpracování, je neplatný 

Doplnění:

Ad 3 + 4

Osobní údaje, které SL o Vašem dítěti sdělujete na základě přihlášky (jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, telefon, email, jméno a příjmení zákonného zástupce, informaci o očkování a další osobní údaje), SL dále zpracovává k následujícím účelům: vedení matriky SL, vedení záznamových dokumentů pro průběžnou diagnostiku dítěte, dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (PPP, SPC), pořádání mimoškolních akcí a jiné účely související s běžným provozem SL. Osobní údaje rovněž poskytujeme zdravotnickému zařízení v případě úrazu či akutního onemocnění. 

Osobní údaje Vašich dětí jsou uloženy v prostorách SL v uzamykatelných prostorách a v zaheslovaném PC.

K osobním údajům Vašich dětí mají přístup pedagogické pracovnice SL, které s dětmi denně pracují a tudíž za ně přebírají veškerou zodpovědnost (od příchodu do SL do odchodu domů) + vedení SL - pro účely spojené s financováním (stravování, školné, daňová potvrzení)

Přístup k osobním údajům + jejich aktualizace, výmaz či odvolání souhlasu je umožněno zákonným zástupcům vždy k 20.dni v měsíci  po ústní dohodě s vedením SL.

 Ad 5 

Osobní údaje dětí jsou zpracovávány v SL po dobu docházky, poté jsou archivovány dle spisového řádu. 

Ad 6 

SL pořizuje fotografie vašich dětí během výchovně vzdělávacího procesu či mimoškolních akcí. Tyto fotografie následně používá k prezentaci SL. Zveřejňování fotografií nejsou spojovány s dalšími osobními údaji vašeho dítěte. Fotografie nepředáváme žádné další třetí straně. V případě vašeho písemně vyjádřeného nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte zveřejňovány.

 Informované souhlasy - můžete potvrdit ZDE

Zákonní zástupci obdrží tyto informované souhlasy při nástupu dětí k docházce do SL, budou platné po celou dobu docházky s možností změny souhlasu - nesouhlasu. V Náměšti nad Oslavou, dne 20.5.2018                                  Zpracovala ved. SL - Mgr.Kateřina Hlavnová