SMĚRNICE GDPR

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Montessori centrum Náměšť n.O, z.s. provozuje dle oprávnění:

Montessori jesle Jadérko - dětská skupina,

Montessori jesle Svinošice - dětská skupina,

Montessori jesle Valtice - dětská skupina,  

Montessori dětská skupina Louskáček,

Montessori dětská skupina Ostružinka,  (dále jen " MJJ)

na které se vztahují níže uvedené směrnice. 

 MJJ je provozována neziskovou organizací - Montessori centrum Náměšť n.O., z.s., IČO 07532806 se sídlem Březník 153, 67574,  Tel.DS: 724764922, E-mail: montessori-namest@seznam.cz

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation)  v celé EU platí jednotně od 25.5.2018. V Česku nahradilo právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1. CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ?

Veškerá informace, na základě které lze člověka jako subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Typicky může jít např. o jméno a příjmení, datum narození, bydliště, ale může se jednat také o fotografii, nahrávku z kamerového systému, IP adresu apod.

2. KDY LZE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Pouze v případech stanovených právním předpisem.

Zejména za účelem plnění právní povinnosti správce (MJJ), plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (vlastník, v MJJ - zákonný zástupce), ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Pokud se nejedná o plnění povinností stanovených zákonem, tak v případě, kdy subjekt údajů projevil se zpracováním souhlas.

Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Pokud souhlas udělen nebyl, pak nelze zpracovávat.

3. PRÁVA VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BÝT INFORMOVÁN:

 • za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány
 • kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny
 • kdo k nim má přístup

MÍT MOŽNOST:

 • přistupovat k osobním údajům a aktualizovat je
 • požádat o výmaz osobních údajů nebo o omezení zpracování
 • požádat o převod osobních údajů k jinému subjektu
 • odvolat souhlas

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE

BÝT INFORMOVÁN:

 • o zabezpečení osobních údajů a přístupu k nim od zpracovatele

INFORMOVAT:

 • vlastníka osobních údajů o zacházení s osobními údaji
 • všechny osoby, které s osobními údaji pracují, o pravidlech zpracování

5. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ DAT

 • omezení doby zpracování (pouze po nezbytnou dobu pro daný účel)
 • integrita a důvěrnost (zajištění bezpečnosti dat, ochrana před neoprávněným a nezákonným zpracováním)
 • odpovědnost a povinnost prokazování

6. INFORMOVANÉ SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • souhlas je právní základ pro zpracování osobních údajů
 • platný souhlas musí být dán prohlášením nebo jasným souhlasným vyjádřením
 • souhlas musí být vždy specifický, tudíž všeobecný souhlas, který neurčuje přesný účel zpracování, je neplatný

Doplnění:

Ad 3 + 4

Osobní údaje, které MJJ o Vašem dítěti sdělujete na základě přihlášky (jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, telefon, email, jméno a příjmení zákonného zástupce, informaci o očkování a další osobní údaje),MJJ dále zpracovává k následujícím účelům: vedení evidence dětí a rodičů u MPSV v rámci státních dotací a EU fondů,  vedení záznamových dokumentů pro průběžnou diagnostiku dítěte, vedení záznamových dokumentů pro docházku dítěte a stravování, pořádání mimoškolních akcí a jiné účely související s běžným provozem MJJ,  . Osobní údaje rovněž poskytujeme zdravotnickému zařízení v případě úrazu či akutního onemocnění.

Osobní údaje Vašich dětí jsou uloženy v prostorách MJJ v uzamykatelných prostorách a v zaheslovaném PC.

K osobním údajům Vašich dětí mají přístup pedagogické pracovnice MJJ , které s dětmi denně pracují a tudíž za ně přebírají veškerou zodpovědnost (od příchodu do MJJ do odchodu domů) + vedení MJJ - pro účely spojené s financováním (stravování, školné, daňová potvrzení)

Přístup k osobním údajům + jejich aktualizace, výmaz či odvolání souhlasu je umožněno zákonným zástupcům vždy k 20.dni v měsíci po písemné dohodě s vedením MJJ .

Ad 5

Osobní údaje dětí jsou zpracovávány v MJJ po dobu docházky, poté jsou archivovány dle spisového řádu a zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o dětské skupině")

Ad 6

MJJ pořizuje fotografie vašich dětí během výchovně vzdělávacího procesu či mimoškolních akcí. Tyto fotografie následně používá k prezentaci MJJ  na svých webových stránkách, Facebooku. Zveřejňování fotografií nejsou spojovány s dalšími osobními údaji vašeho dítěte. Fotografie nepředáváme žádné další třetí straně. V případě vašeho písemně vyjádřeného nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte zveřejňovány.

Informované souhlasy potvrzujete při zadání přihlášky dítěte do MJJ a písemně při přijetí dítěte do MJJ.

Zákonní zástupci obdrží tyto informované souhlasy při nástupu dětí k docházce do MJJ , budou platné po celou dobu docházky s možností změny souhlasu - nesouhlasu.

V Náměšti nad Oslavou, dne 20.5.2018 Zpracovala ved. MJJ - Mgr.Kateřina Hlavnová