Sleva na dani za školkovné

Školkovné a jeho využití pro snížení daně z příjmu: 

Jako každý rok, tak i letos mohou rodiče využít školkovné zaplacené za pobyt dítěte v dětské skupině pro snížení daně z příjmu. V lepším případě může dojít i daňové vratce. Jako poskytovatel péče o dítě jim pro tyto účely můžete v lednu vydávat potvrzení.

Školkovné jako sleva na dani

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximálně uplatnitelná výše školkovného je vždy rovna minimální mzdě, za rok 2022 to tedy činí 16 200 Kč. Školkovné uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Prarodiče nebo jiné osoby tuto slevu uplatní pouze v případě, kdy mají dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů. Školkovné je přímo sleva na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a nejen daňový základ. Školkovné však snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly, nezakládá nárok na daňový bonus, jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti.

Sleva se uplatňuje jednou za rok při podání daňového přiznání (do 1. 4. 2023), u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (do 15. 2. 2023).

V jakých zařízeních lze uplatnit školkovné?

  • Mateřská škola podle školského zákona: soukromá, státní, firemní.
  • Mateřská škola nebo obdobné zařízení v zahraničí.
  • Dětská skupina.
  • Zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).

Jakou částku školkovného je možné si odečíst?

Do zaplacené částky se počítá školkovné/školné - náklady spojené s umístěním dítěte v zařízení - nikoliv stravné. Rodič si musí svou dětskou skupinu požádat o potvrzení. Pokud je zaměstnancem, předá originál potvrzení své mzdové účetní, pokud si sám podává daňové přiznání, je jeho přílohou.

Za rok 2022 vzniká nárok na školkovné nejenom v případě, že bylo dítě v dětské skupině po celý školní rok, ale i v případě pobytu po část roku.

Náležitosti potvrzení o zaplaceném školkovném

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení v roce nebo doklad o zaplacení nemá žádný předpisem daný vzor, musí obsahovat jméno dítěte, jméno rodiče uplatňujícího slevu a celkovou částku výdajů zaplacených v daném roce na umístění dítěte v předškolním zařízení.

Potvrzení dále musí obsahovat identifikaci dětské skupiny, ideálně s údajem o zapsání do evidence dětských skupin. Nesmí chybět ani datum vystavení, jméno osoby, která potvrzení vystavila, s podpisem a ideálně i razítkem.

Potvrzení se vystavuje vždy v 1 originále! Pokud rodič požádá znovu, je třeba viditelně označit potvrzení jako kopii.

Školkovné vs. daňové zvýhodnění na děti (sleva na dítě)

Je důležité si neplést tyto dva daňové pojmy. Školkovnému se věnoval celý článek a sleva na děti je sleva na dani, kterou můžou zaměstnanci uplatňovat přímo při výpočtu čisté mzdy každý měsíc. Navíc sleva na děti umožňuje nejen snížení daně z příjmu, ale také zakládá nárok na čerpání daňového bonusu.