Jak to probíhá v Montessori dětské skupině

15.04.2018

Průběh dne dítěte v DS


 • Rodič vstupuje do šatny s dítětem, po dobu svlékání si svršku a zouvání bot a nazouvání vnitřní obuvi je s dítětem v šatně, poté se rozloučí a předá dítě průvodci. V případě potřeby rodič sdělí potřebné informace o stavu dítěte - jeho momentální rozpoložení, děje-li se nějaká změna v rodině, kdy bude dítě vyzvednuto, apod. Vstup je možný nejdříve 5 min před otevřením třídy.
 • V šatně dítě procvičuje samostatnost při oblékání, skládání a ukládání oblečení a při přezouvání.
 • Velká pozornost je věnována sebeobsluze dítěte na toaletě. V kuchyňce dítě procvičuje základní návyky při stolování, přípravě jídla a úklidu. Umývá, utírá a uklízí použité nádobí.
 • Největší část programu je věnována praktickým činnostem. Následně je dítě uváděno do práce s didaktickými pomůckami v oblasti tříbení smyslů, matematiky,jazyka a světa kolem nás.
 • Na elipse se děti setkávají u společného tématicky zaměřeného programu.
 • Děti zkoumají věci a jejich funkci, poznávají rostliny a pozorují jejich růst, zajímají se o život živočichů a lidí.
 • Dítě si osvojuje jednotlivé dovednosti při samostatné práci, s nabytou dovedností se učí spolupracovat. Pečuje o prostředí, učí se respektovat a projevovat sebe, poznávat, přijímat různorodé projevy svých vrstevníků ve věkově smíšeném dětském kolektivu chlapců a děvčat.
 • Po samostatném oblékání pod vedením průvodce odcházejí děti ven, kde mají prostor pro pohybové aktivity a zkoumání okolí. Chodíme ven za každého počasí.
 • Po oběde či konci programu rodič přebírá dítě u vstupních dveří. Prosíme o dochvilnost.
 • Prostory DS opouští rodič s dítětem společně. Po chodbě se prosím pohybujte tiše. Kola či koloběžky používejte až mimo budovu.
 • Hovorové nebo poradenské schůzky (příp. náhled do programu) je možno domlouvat s Kateřinou Hlavnovou

Rozvrh dne (orientační)

7.00 - 8.30   Příchod dítěte, aktivity v šatně, v kuchyňce. 

 7.00 - 9.00  Individuální práce s pomůckami praktického života i s didaktickými                                  pomůckami ostatních oblastí

9.00 -9.30    Společný tématicky zaměřený program, procvičování sociálních a                                    komunikačních dovedností (elipsa) 

9.30 - 10.00  Svačina, úklid po svačině

10.00 - 11.45 Procházka,aktivity venku na zahradě, na dětském hřišti

11.45 - 12.30 Aktivity v šatně,  příprava na oběd, oběd, úklid kuchyňky

12.30 - 12,45 Odchod dětí, které jdou po obědě domů. Příprava na odpočinek

12.45 - 13.30 Odpočinek mladších dětí, relaxace starších dětí, aktivity pro předškoláky

14.00 - 14.30   Svačina

14.30 - 16.30  Individuální aktivity, skupinové aktivity - tvoření, dětské pokusy,                                        dramatická výchova, taneční a hudební výchova apod.

16.30 - 17.00  Úklid pomůcek, péče o třídu, odchod dětí domů