Talentové zkoušky 2019/2020

BioEduCare Montessori

kombinované lyceum
Náměšť nad Oslavou

V Náměšti nad Oslavou
dne 12. října 2019
PaedDMgr. Soňa Vlasáková; ředitel školy

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. a 2. ročníku pro školní rok 2020/2021


PŘIHLÁŠKA


KRITÉRIA 2020-2021

Obor č. 78-42-M/06 - kombinované lyceum

Spirituální zaměření

Přijímací řízení pro spirituální zaměření se koná formou talentové zkoušky a individuálního pohovoru. Talentová zkouška je komisionální. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Koho hledáme?

Mladé lidi, kteří v sobě objevují své vnitřní vedení a chtějí dále rozvíjet svou intuici, telepatii, jasnozřivost a podobné vlastnosti. Lidi, kteří si uchovali svou citlivost a hlavně mají zájem o hlubší pochopení souvislostí, seberozvoj a pracovat pro štěstí všech bytostí.

Jak probíhá talentová zkouška?

A:

Talentová zkouška se skládá ze čtyř částí:

  1. Domácí práce DP: 7 prací ve formátu A5 - A2, může se jednat o kresby, vyprávění či popisy osobních spirituálních zážitků nebo práce jiného charakteru. Všechny tyto práce navíc budou společně sepnuty nebo jinak připevněny se jménem z druhé strany, aby bylo posuzování komise nestranné. Hodnoceno max. 10 bodů každá práce.
  2. Společná část: cvičení koordinace, vnímání prostoru, kontakt, představivost, mimosmyslové vnímání Hodnoceno max. 30 bodů.
  3. Předvedení svých dovedností podle vlastního výběru - krátká ukázka (vidění třetím okem, telepatie, vyprávění vnitřního vhledu, atd.). ...) Hodnoceno max. 30 bodů.
  4. Individuální pohovor - diskuze nad portfoliem žáka. Hodnoceno max. 40 bodů.

B. Předpokládaný počet přijímaných žáků do ročníku je 12 uchazečů.

C. Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole:

1. Úspěšné ukončení základního vzdělání. Pokud uchazeč vysvědčení o úspěšném ukončení základního vzdělání dosud nezískal, je přijat s tou podmínkou, že požadovaný doklad předá při zahájení studia.

2. Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

3. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být ke studiu zvoleného zaměření zdravotně způsobilý. Pokud nebude přihláška ke studiu potvrzená od lékaře, prosíme o dodatečné dodání lékařského posudku. Potvrzení pak přineste s sebou, nejdéle však před zahájením talentové zkoušky.

D. Jednotná kritéria přijímacího řízení:

V přijímacím řízení je uchazeč hodnocen podle výsledků talentové zkoušky. Všechny 4 části talentové zkoušky jsou hodnoceny samostatně, za každou část je možné získat max. stanovený počet bodů. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče vycházejí z dokladů doručených společně s přihláškou ke studiu: např. vysvědčení ze ZUŠ a zájmových kroužků, diplomy, osvědčení o absolvování kurzů, atd.... Tyto další skutečnosti mohou být ohodnoceny celkem až 30 body. Poznámka: Veškeré dokumenty je nezbytné doručit do sekretariátu ředitele školy. Počet získaných bodů je sečten a uchazeči jsou podle získaných bodů sestupně seřazeni. Rozhoduje takto sestavené pořadí. Při rovnosti bodů rozhoduje vysvědčení ze ZŠ. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je minimální zisk alespoň 5 bodů z každé části talentové zkoušky.

Termíny talentové zkoušky pro první kolo přijímacího řízení: úterý - 7.1.2020, čtvrtek - 9.1.2020.

(Podání přihlášky do 30. 11. 2019.)

Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky obdržíte pozvánku k talentové zkoušce s přesným datem, hodinou a místem konání zkoušky. Součástí této pozvánky budou i konkrétní informace týkající se bodového hodnocení v rámci zadaných kritérií přijímacího řízení.